این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند، حذف حجم مبنا برای برخی نماد‌های فرابورسی، هرکس بسازد می‌تواند وام نهضت مسکن بگیرد، چند میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند؟ و دیوار تازه …

این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ بانک مرکزی و سازمان بورس کمیته مشترک ایجاد کردند، حذف حجم مبنا برای برخی نماد‌های فرابورسی، هرکس بسازد می‌تواند وام نهضت مسکن بگیرد، چند میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند؟ و دیوار تازه مقابل بیت‌کوین را در بر دارد.