طبق اعلام سامانه ماسک تمام ۱۰ شهرستان بوشهر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.

طبق اعلام سامانه ماسک تمام ۱۰ شهرستان بوشهر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.