🔹 او به خاطر عکاسی از تجمعات اعتراضی در کابل، توسط طالبان بازداشت شده بود/ هرات تایمز

🔹 او به خاطر عکاسی از تجمعات اعتراضی در کابل، توسط طالبان بازداشت شده بود/ هرات تایمز