در ویدئو زیر ، وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه آزادی را مشاهده می نمایید .

در ویدئو زیر ، وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه آزادی را مشاهده می نمایید .