اپراتورهای تلفن همراه کشور توانسته‌اند مجموعا بیش از 141 میلیون سیمکارت را از میان حدود 208 میلیون سیمکارت واگذار شده در کشور، فعال کنند.

اپراتورهای تلفن همراه کشور توانسته‌اند مجموعا بیش از 141 میلیون سیمکارت را از میان حدود 208 میلیون سیمکارت واگذار شده در کشور، فعال کنند.