سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان نحوه فعالیت ادارات در استان را بر اساس وضعیت شهر‌ها به لحاظ شیوع کرونا عنوان کرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان نحوه فعالیت ادارات در استان را بر اساس وضعیت شهر‌ها به لحاظ شیوع کرونا عنوان کرد.