بیمارستان آیت‌الله کاشانی جیرفت به عنوان تنها مرکز تخصصی زنان در جنوب کرمان است که قدمت آن به سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد و علاوه بر مشکلات فیزیکی و بهداشتی فاقد دو زیرساخت مهم از جمله ماموگرافی و هیستروسکوپی است….

بیمارستان آیت‌الله کاشانی جیرفت به عنوان تنها مرکز تخصصی زنان در جنوب کرمان است که قدمت آن به سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد و علاوه بر مشکلات فیزیکی و بهداشتی فاقد دو زیرساخت مهم از جمله ماموگرافی و هیستروسکوپی است.