در هفته سوم دی ماه مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، ۸۴۹۴ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۹۳۶ نفر و تعداد موارد مرگ‌ومیر جدید در کشور نیز ۲۱۱ نفر بوده است….

در هفته سوم دی ماه مصادف با هفته ۹۹ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، ۸۴۹۴ نفر، تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۹۳۶ نفر و تعداد موارد مرگ‌ومیر جدید در کشور نیز ۲۱۱ نفر بوده است.