ستاره تیم فوتبال ولز نمایش دور از انتظاری در مصاف با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه احمدبن علی داشت.

ستاره تیم فوتبال ولز نمایش دور از انتظاری در مصاف با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه احمدبن علی داشت.