یک بیمارستان در شهرستان اهواز با بارش روز گذشته غرق در آب شد

یک بیمارستان در شهرستان اهواز با بارش روز گذشته غرق در آب شد