برخی از نتایج جزئی از مراکز رای گیری در سراسر جهان به دست آمده است، جایی که مهاجران کشور ترکیه توانستند رای خود را در سفارتخانه های محلی به صندوق بیندازند….

برخی از نتایج جزئی از مراکز رای گیری در سراسر جهان به دست آمده است، جایی که مهاجران کشور ترکیه توانستند رای خود را در سفارتخانه های محلی به صندوق بیندازند.