در صورت وجود هر یک از موارد عزل برای وصی که در مطالب فوق ذکر شد، هر فرد ذی‎‏نفع در وصیت یا نماینده قانونی او می‎تواند دعوای عزل وصی را از دادگاه بخواهد.به فرض، هر زمان که وصی مامور اداره ثلث اموال و دارایی موصی شود، اما در انجام تکالیف و موضوع وصیت کوت…

در صورت وجود هر یک از موارد عزل برای وصی که در مطالب فوق ذکر شد، هر فرد ذی‎‏نفع در وصیت یا نماینده قانونی او می‎تواند دعوای عزل وصی را از دادگاه بخواهد.به فرض، هر زمان که وصی مامور اداره ثلث اموال و دارایی موصی شود، اما در انجام تکالیف و موضوع وصیت کوتاهی کند یا وظایف محوله را انجام ندهد، وراث یا نماینده آنها می‎توانند اقدام به طرح دعوی عزل وصی از وصایت کنند.