هیات رئیسه مجلس 7 طرح را که در کمیسیون بررسی طرح‌های 2 فوریتی، بررسی شده و به طرح‌های عادی تبدیل شده‌اند را اعلام وصول کرد.
همچنین استفساریه «صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه پرداخت به موقع غرامت به خسارت‌دیدگان بیمه محصولات کشاورزی و استفساریه ماده 2 قانو…

هیات رئیسه مجلس 7 طرح را که در کمیسیون بررسی طرح‌های 2 فوریتی، بررسی شده و به طرح‌های عادی تبدیل شده‌اند را اعلام وصول کرد.
همچنین استفساریه «صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه پرداخت به موقع غرامت به خسارت‌دیدگان بیمه محصولات کشاورزی و استفساریه ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ا‌ز جمله طرح‌ها‌ی مذکور است.