آنها نگرانند چون ایران نه فقط در کشورهای اسلامی تاثیرگذار است که اکنون در معادله شرق و غرب، نقش‌آفرینی موثر و تعیین کننده دارد.

آنها نگرانند چون ایران نه فقط در کشورهای اسلامی تاثیرگذار است که اکنون در معادله شرق و غرب، نقش‌آفرینی موثر و تعیین کننده دارد.