احمد وحیدی گفت: دولت وعده‌های بسیاری به مردم داد و یکی پس از دیگری به آن‌ها عمل خواهد کرد. تحقق وعده‌های دولت به مردم حاصل همراهی مردم است و اگر مردم به دولت اعتماد نمی‌کردند، وعده‌های دولت محقق نمی‌شد….

احمد وحیدی گفت: دولت وعده‌های بسیاری به مردم داد و یکی پس از دیگری به آن‌ها عمل خواهد کرد. تحقق وعده‌های دولت به مردم حاصل همراهی مردم است و اگر مردم به دولت اعتماد نمی‌کردند، وعده‌های دولت محقق نمی‌شد.