وزیر کشور در توییتی از استاندار جدید خوزستان به عنوان استاندار ویژه و برخوردار از اختیارات خاص خبر داد.

وزیر کشور در توییتی از استاندار جدید خوزستان به عنوان استاندار ویژه و برخوردار از اختیارات خاص خبر داد.