وزیر کشور گفت: همه اقدامات لازم انجام شده است و آماده برگزاری انتخابات هستیم.

وزیر کشور گفت: همه اقدامات لازم انجام شده است و آماده برگزاری انتخابات هستیم.