وزیر پیشنهادی صمت گفت: با هرگونه عدم شفافیت و فساد در وزارت صمت برخورد خواهم کرد و تلاش می‌کنم تا در زمینه کسب و کار تسهیل امور مدنظر قرار گیرد. اطمینان می‌دهم وزرات صمت با واردات بی رویه کالا مبارزه خواهد کرد….

وزیر پیشنهادی صمت گفت: با هرگونه عدم شفافیت و فساد در وزارت صمت برخورد خواهم کرد و تلاش می‌کنم تا در زمینه کسب و کار تسهیل امور مدنظر قرار گیرد. اطمینان می‌دهم وزرات صمت با واردات بی رویه کالا مبارزه خواهد کرد.