مازیار هوشمند، رییس خانه مطبوعات در توییتی اعلام کرد: وزیر نفت شکایت از خبرنگار افشاگر را پس گرفت.

مازیار هوشمند، رییس خانه مطبوعات در توییتی اعلام کرد: وزیر نفت شکایت از خبرنگار افشاگر را پس گرفت.