ضرغامی: ٣۵ هزار بنای ثبت ملی و ٢۶ بنای ثبت جهانی در ایران داریم که اگر براساس بودجه سالِ قبل بخواهیم به هرکدام بودجه‌ای اختصاص دهیم، به هر بنا روزی٣٠٠  هزار تومان می‌رسد که از دستمزد روزانه یک کارگر هم کمتر است. پس دولت پول کافی برای مرمت ندارد و تعارف…

ضرغامی: ٣۵ هزار بنای ثبت ملی و ٢۶ بنای ثبت جهانی در ایران داریم که اگر براساس بودجه سالِ قبل بخواهیم به هرکدام بودجه‌ای اختصاص دهیم، به هر بنا روزی٣٠٠  هزار تومان می‌رسد که از دستمزد روزانه یک کارگر هم کمتر است. پس دولت پول کافی برای مرمت ندارد و تعارف نداریم.