منابع خبری عراق از ورود «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد خبر دادند.

منابع خبری عراق از ورود «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد خبر دادند.