رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بیماری رستم قاسمی قابل کنترل است و بحثی درخصوص تغییر ایشان مطرح نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بیماری رستم قاسمی قابل کنترل است و بحثی درخصوص تغییر ایشان مطرح نیست.