وزیر راه و شهرسازی نسبت به گران فروشی بلیت هواپیما به شرکت های هواپیمایی و سایت های فروش هشدار داد.

وزیر راه و شهرسازی نسبت به گران فروشی بلیت هواپیما به شرکت های هواپیمایی و سایت های فروش هشدار داد.