تصاویر منتشر شده از جلسه علنی امروز مجلس 7 دی نشان میدهد که وزیر کار رئیسی با پای جراحی در مجلس حضور پیدا کرد است.

تصاویر منتشر شده از جلسه علنی امروز مجلس 7 دی نشان میدهد که وزیر کار رئیسی با پای جراحی در مجلس حضور پیدا کرد است.