آذری جهرمی به حواشی و مباحث اخیر مربوط به طرح آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد.

آذری جهرمی به حواشی و مباحث اخیر مربوط به طرح آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد.