مقام آمریکایی مدعی شد این سه فرد  مرتبط با ایران بوده و در نیویورک بازداشت شدند.

مقام آمریکایی مدعی شد این سه فرد  مرتبط با ایران بوده و در نیویورک بازداشت شدند.