وزیر خارجه هلند به علت سوء مدیریت وزارتخانه تحت امرش به بحران پناهجویان افغان در این کشور از سمت خود کناره گیری کرد.

وزیر خارجه هلند به علت سوء مدیریت وزارتخانه تحت امرش به بحران پناهجویان افغان در این کشور از سمت خود کناره گیری کرد.