وزیر خارجه ترکیه گفت: آماده همکاری درباره افغانستان هستیم. می‌خواهیم همکاری بین‌المللی را با ایران توسعه دهیم. دیدار امروز ما شتاب بیشتری را به روابط دوجانبه می‌بخشد.

وزیر خارجه ترکیه گفت: آماده همکاری درباره افغانستان هستیم. می‌خواهیم همکاری بین‌المللی را با ایران توسعه دهیم. دیدار امروز ما شتاب بیشتری را به روابط دوجانبه می‌بخشد.