گفته می‌شود کارکنان نزدیک به وزیر خارجه اسلوونی هم باید به قرنطینه بروند.

گفته می‌شود کارکنان نزدیک به وزیر خارجه اسلوونی هم باید به قرنطینه بروند.