وزیر بهداشت و جمعیت یمن تصریح کرد که در صورت ورود ویروس کرونا به این کشور، قادر به مقابله با آن نیستیم.

وزیر بهداشت و جمعیت یمن تصریح کرد که در صورت ورود ویروس کرونا به این کشور، قادر به مقابله با آن نیستیم.