“یعکوو لیتزمن” وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی و همسرش به ویروس کرونا مبتلا شده و در قرنطینه قرار گرفتند.

"یعکوو لیتزمن" وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی و همسرش به ویروس کرونا مبتلا شده و در قرنطینه قرار گرفتند.