وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شمار کنونی دانشجویان رشته‌های مختلف حوزه پزشکی و سلامت را بیش از ۲۶۰ هزار نفر و ۲۰ هزار عضو هیات علمی اعلام کرد و گفت: ما هم اکنون در تمامی رشته‌های علوم پزشکی موجود در دنیا در داخل کشور رشته تحصیلی دایر شده داریم….

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شمار کنونی دانشجویان رشته‌های مختلف حوزه پزشکی و سلامت را بیش از ۲۶۰ هزار نفر و ۲۰ هزار عضو هیات علمی اعلام کرد و گفت: ما هم اکنون در تمامی رشته‌های علوم پزشکی موجود در دنیا در داخل کشور رشته تحصیلی دایر شده داریم.