حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه فردا شنبه به دمشق می رود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه فردا شنبه به دمشق می رود.