«عامیر بارلیو» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز (پنج شنبه) فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع را یک شکست امنیتی برای این رژیم دانست….

«عامیر بارلیو» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز (پنج شنبه) فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع را یک شکست امنیتی برای این رژیم دانست.