وزیر آموزش و پرورش گفت: اما امسال نیز به دلیل آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف گاز و به علت سرمای هوا نیز مدارس تعطیل شده که اینگونه تعطیلات را در گذشته نداشتیم و در واقع این نوع تعطیلی مدارس بی‌سابقه بوده است….

وزیر آموزش و پرورش گفت: اما امسال نیز به دلیل آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف گاز و به علت سرمای هوا نیز مدارس تعطیل شده که اینگونه تعطیلات را در گذشته نداشتیم و در واقع این نوع تعطیلی مدارس بی‌سابقه بوده است.