یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش از بیمارستان مرخص شد.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش از بیمارستان مرخص شد.