محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در پیامی خطاب به وزیر امور خارجه، اخذ رای اعتماد و آغاز بکار ایشان را تبریک گفت.

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در پیامی خطاب به وزیر امور خارجه، اخذ رای اعتماد و آغاز بکار ایشان را تبریک گفت.