دو وزنه‌بردار ایرانی برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی معرفی شدند.

دو وزنه‌بردار ایرانی برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی معرفی شدند.