وزرای جدید بعد از گرفتن رای‎ اعتماد، بلافاصله در محل کار خود حاضر شدند

وزرای جدید بعد از گرفتن رای‎ اعتماد، بلافاصله در محل کار خود حاضر شدند