وریا غفوری دیروز برای اولین بار پس از جدایی از استقلال مقابل این تیم قرار گرفت.

وریا غفوری دیروز برای اولین بار پس از جدایی از استقلال مقابل این تیم قرار گرفت.