انتشار ویدئویی از ورود ناگهانی یک ببر به استخری مملو از شناگر در عربستان خبرساز شده است.

انتشار ویدئویی از ورود ناگهانی یک ببر به استخری مملو از شناگر در عربستان خبرساز شده است.