عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت :مقدمات بررسی در زمینه وضعیت فعلی خودروسازی در کمیسیون اصل نود مجلس آغاز شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت :مقدمات بررسی در زمینه وضعیت فعلی خودروسازی در کمیسیون اصل نود مجلس آغاز شده است.