سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: همزمان ٢٢ بهمن ۱۷۴ دستگاه اتوبوس جدید به چرخه خدمات رسانی اضافه خواهند شد

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: همزمان ٢٢ بهمن ۱۷۴ دستگاه اتوبوس جدید به چرخه خدمات رسانی اضافه خواهند شد