وزیر کشور ترکیه وارد شهر الراعی در حومه حلب شد.

وزیر کشور ترکیه وارد شهر الراعی در حومه حلب شد.