ولایت پنجشیر، در شمال شرقی افغانستان، در فاصله صدوبیست کیلومتری پایتخت کشور و در امتداد کوه‌های هندوکوش، به مثابه دژ مستحکم طبیعی، از دهه‌ها پیش از این نماد مقاومت در برابر نیروهای مهاجم به شمار می‌رفته است….

ولایت پنجشیر، در شمال شرقی افغانستان، در فاصله صدوبیست کیلومتری پایتخت کشور و در امتداد کوه‌های هندوکوش، به مثابه دژ مستحکم طبیعی، از دهه‌ها پیش از این نماد مقاومت در برابر نیروهای مهاجم به شمار می‌رفته است.