دادستانی مرکز استان خراسان رضوی از حیث احقاق حقوق عامه به موضوع دلالی در حوزه مسافرت جاده‌ای برون شهری ورود کرد.

دادستانی مرکز استان خراسان رضوی از حیث احقاق حقوق عامه به موضوع دلالی در حوزه مسافرت جاده‌ای برون شهری ورود کرد.