درپی بروز بحران کمبود سرم تزریقی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور، گروه دارویی برکت از خرید و بارگیری محموله ۳ میلیونی سرم نمکی به کشور خبر داد.

درپی بروز بحران کمبود سرم تزریقی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور، گروه دارویی برکت از خرید و بارگیری محموله ۳ میلیونی سرم نمکی به کشور خبر داد.