رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از ورود شورا به برخی از چالش های ترافیکی و عمرانی محدوده بازار تهران خبر داد .

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از ورود شورا به برخی از چالش های ترافیکی و عمرانی محدوده بازار تهران خبر داد .