چند روز پیش خبری خوشحال کننده ای منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ خبری که ناظر بر ورود داروی بیماران خوراکی اس ام ای به کشور بود.

چند روز پیش خبری خوشحال کننده ای منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ خبری که ناظر بر ورود داروی بیماران خوراکی اس ام ای به کشور بود.