با گذشت سه روز از فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی «جلبوع» همچنان فضای امنیتی سرزمین اشغالی تحت تأثیر این واقعه کم‌نظیر قرار دارد و صهیونیست‌ها همچنان به دنبال اسرا هستند تا اندکی از آبروی ریخته را شاید جبران کنند.

با گذشت سه روز از فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی «جلبوع» همچنان فضای امنیتی سرزمین اشغالی تحت تأثیر این واقعه کم‌نظیر قرار دارد و صهیونیست‌ها همچنان به دنبال اسرا هستند تا اندکی از آبروی ریخته را شاید جبران کنند.